ข้อมูลนักเรียน

ชั้น

จำนวนนักเรียน

รว

ชาย

หญิง

อนุบาล 1/1

9

11

20

อนุบาล 1/2

12

11

23

อนุบาล 2/1

13

10

23

อนุบาล 2/2

10

12

22

อนุบาล 2/3

13

9

22

อนุบาล 3/1

16

10

26

อนุบาล 3/2

13

14

27

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

14

17

31

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

12

14

26

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

10

14

24

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

13

8

21

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

9

12

21

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

10

12

22

ประถมศึกษาปีที่ 4

17

16

33

ประถมศึกษาปีที่ 5

17

10

27

ประถมศึกษาปีที่ 6

10

14

24

รวมทั้งสิ้น

199

194

393