กลุ่มสาระวิชา-ฝ่ายงาน

กลุ่มสาระฯ

วิทยาศาสตร์  นางสาววิมลวรรณ  ชัยทอง

 

คณิตศาสตร์   นายสุพิพิธธน  หมื่นแก้ว  , นางสาวรุ่งกัลยา  คำแก่น

 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   นายสุพจน์  พรมสี

 

ภาษาไทย               -

 

ภาษาต่างประเทศ       นางสาวนิรุษา  ชาญเศรษฐนนท์ , นางสาวชไมพร  พิงคะสัน

 

สุขศึกษาและพลศึกษา   นายโยธิน  เชื้อเมืองพาน , นายศิวานนท์  เฮงตระกูล

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี    นายจักราวุธ  เปลินศิริ , นางสาวรมิดา  จันเรือง

 

ศิลปะ     -

 

ฝ่ายงานฯ

 

ฝ่ายวิชาการ    นายสุพิพิธธน  หมื่นแก้ว,  นายจักราวุธ  เปลินศิริ  , นางสาวรมิดา  จันเรืองนางปภาวี  แก้วเขื่อน,  นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ,  นางสาวรุ่งกัลยา  คำแก่น

 

แผนและงบประมาณ      นายพินิจพล  พรมวงค์, นางสาวนิรุษา  เศรษฐนนท์,  นายเลปกร  พรมสี,นางพัชรินทร์  มณีรัตน์,  นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์,  นางสาวพรสวรรค์  จันทร์วัน


บุคลากร
นายพินิจพล  พรมวงค์,  นายเลปกร  พรมสี, นางปภาวี  แก้วเขื่อน

 

บริหารทั่วไป    นายสุพจน์  พรมสี,  นายโยธิน  เชื้อเมืองพาน, นายศิวานนท์  เฮงตระกูล, นางกุหลาบ  อิ่นคำเชื้อ, นางสาววันเดือน  แสนบุญยืน, นางสาวรัชนี  มอญแก้ว