บุคลากร

แผนกประถมศึกษา

นายสุพจน์ พรมสี
ครู
นายโยธิน เชื้อเมืองพาน
ครู
นายสุพิพิธธน หมื่นแก้ว
ครู
นางสาวนิรุษา ชาญเศรษฐนนท์
ครู
นายจักราวุธ เปลินศิริ
ผู้ช่วยครู
นางสาวนิษฐา จันเรือง
ผู้ช่วยครู
นางสาววิมลวรรณ ชัยทอง
ผู้ช่วยครู
นางสาวอมรรัตน์ พลเมฆ
ผู้ช่วยครู
นายศิวานนท์ เฮงตระกูล
ผู้ช่วยครู
นางสาวรุ่งกัลยา คำแก่น
ผู้ช่วยครู
นางสาวชไมพร พิงคะสัน
ผู้ช่วยครู