บุคลากร

บุคลากรทางการศึกษา

นายเลปกร พรมสี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
นางพัชรินทร์ มณีรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปรีชา ตลุงค์ปุตต์
ภารโรง
นางสาวเพ็ญนิภา ตาแปง
แม่บ้าน