กิจกรรม

ครูและนักเรียน รับเกียรติบัตรธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอก14 ก.พ. 61 ครูและนักเรียน รับเกียรติบัตรธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอก จากเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายฝ่ายสงฆ์ และนายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายฆารวาส...