กลุ่มสาระวิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสุพจน์ พรมสี