กลุ่มสาระวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษา

นายโยธิน เชื้อเมืองพาน
นายศิวานนท์ เฮงตระกูล