ฝ่ายวิชาการ

นายสุพิพิธธน หมื่นแก้ว
นายจักราวุธ เปลินศิริ
นางสาวนิษฐา จันเรือง
นางปภาวี แก้วเขื่อน
นางสาวรุ่งนภา อินต๊ะยศ
นางสาวรุ่งกัลยา คำแก่น