ฝ่ายงบประมาณและแผน

นายพินิจพล พรมวงค์
นางสาวนิรุษา เศรษฐนนท์
นายเลปกร พรมสี
นางพัชรินทร์ มณีรัตน์
นางสาวพัชรี ชัยรัตน์
นางสาวพรสวรรค์ จันทร์วัน