ฝ่ายงบประมาณและแผน

นายพินิจพล พรมวงค์
นางสาวนิรุษา เศรษฐนนท์
นายสุพจน์ พรมสี
นางพัชรินทร์ มณีรัตน์
นางสาวพัชรี ชัยรัตน์